O přirozené čistotě v dávném starověku

02.03.2019 22:40

 

Žil kdysi císař Huang Di. Byl od narození bystrý, od útlého mládí výřečný, od rané dospělosti moudrý. Vyrůstal v přímosti a vytříbenosti, a když posléze dosáhl zralého věku, vystoupil na císařský trůn.

 

Nebeskému mistru Qi Bo (jednomu ze svých rádců) řekl: "Vyprávěli mi, že v dávném starověku se člověk dožíval sta let, aniž by jeho činorodost ochabla. Dnešní lidé jsou zesláblí již v padesáti. Stalo se tak změnou epochy nebo chybou lidí?"

 

Qi Bo odpověděl: "Naši předkové poslušní učení Dao (v českém přepisu Tao - Cesta), se řídili podle pravidel Yin - Yang a žili v souladu s čísly. Stravovali se přiměřeně a chovali umírněně. Vyhýbali se nadměrné zátěži, hleděli si neničit tělo ani ducha, což jim dovolilo žít celé jedno století.

Dnešní lidé takto pranic nejednají, spíjejí se alkoholem, jsou troufalí a rozmařilí. Strasti a touhy vyčerpávají jejich esenci (Jing) a vášně promrhávají jejich přirozenou životní energii (Qi). Nenasytně a lehkomyslně se oddávají svým sklonům, obrací se zády k opravdovým radostem života, přepínají se a jsou předčasně znaveni.

Mudrci v dávném starověku učili každého, aby se včas vyvaroval neblahých vzruchů a škodlivých vlivů (vnějších příčin onemocnění), aby udržoval svoji vrozenou energii klidem a soustředěním v poslušnosti a svého ducha držel jaksepatří ve svém nitru tak, aby choroby nemohly nabýt vrchu. Omezením choutek a zkrocením rozmarů dojde srdce klidu a zbaví se vzruchů, tělo pracuje bez vyčerpání, životní energie má pravidlený běh a každý je spokojen.

Lidé dbali na svou stravu, byli spokojeni se svým oblečením, radovali se ze svého obyčejného údělu, aniž by prahli po údělu vyšším, byli takříkajíc "prostí". Žádná chamtivost jim nekalila zrak, žádné výstřelky nezasáhly jejich srdce. Lidé obyčejní i učení, mudrci i ti druzí, ti všichni neznali vrtochů, poněvadž se řídili učením Dao. Dožívali se sta let, aniž by jejich činnorodost slábla, neboť jejich cnost byla bez poskvrny."

 

Úryvek z 1. kapitoly Nei Jing nazývané Su Wen, klasického to lékařského díla, které bylo v Číně zveřejněno přibližně před 2500 lety.

Citace z Hussonova francouzského překladu díla Nei Jing.

Československá sinobiologická společnost.