purány

 

Ze sanskrtu doslovně "stará vyprávění".

Purány jsou psány ve verších a obsahují legendy především o bozích, které jsou podány tak, aby byly srozumitelné a odpovídaly náboženským potřebám lidových vrstev.

Purány se staly svatými spisy sekt vyznavačů boha Šivy, Brahmy a Višnu. Mezi nejslavnější purány patří Višnu a Bhágavata, které vyprávějí příběhy z Kršnova života a výrazně ovlivňují hinduistickou víru.

Purány mají formu dialogu mezi osvíceným mistrem a jeho žákem, do kterého postupně vtupují úvahy dalších osob. Každá purána by pak měla obsahovat následující témata:

  • stvoření světa
  • zánik světa a jeho obnovení
  • genealogie bohů a hrdinů
  • panování vládců, kteří sídlí v nadzemských oblastech a odtud řídí duchovní život lidí, v různých fázích vývoje lidstva
  • život a dílo Manuových (praotec lidstva) potomků