hinduismus

 

Pojmem hinduismus označuje západ tradiční indický společensko-náboženský systém, který v sobě zahrnuje různé kulty, sektářská učení a myslitelské školy. Pro všechny je však společné učení o zákonu karmy.  V podstatě téměř všichni Indové jsou označováni za hinduisty. Indie označuje tento společensko-náboženský systém pojmem sanátana-dharma "věčný řád, věčné náboženství".

 

Mezi významné hinduistické spisy patří védy a upanišady, které jsou souhrnně označovány šruti. Označení itihása (legendy, básnické skladby, eposy) pak nesou velké lidové eposy jako jsou Rámájana a Mahábhárata, součástí Mahábháraty je nejposvátnější indické literární dílo Bhagavadgíta. Po dílech kategorie šruti a itihása následují díla purány, které prostřednictvím názorných vyprávění, legend a bají přibližují prostému člověku abstraktní smysl védů a upanišad. K puránám patří stěžejní texty višnuismu, šivaismu a brahmanismu. Další spisy jsou spisy tantrické, které se zabývají především božskou energií, tato energie může být významnou pomocí na cestě duchovního adepta k osvícení, pokud je však tato božská energie špatně používána, může být velmi nebezpečná.

 

Buddha je považován jak za hinduistu, tak i za avatár (vtělení, inkarnace), který je vtělením božského vědomí na zemi. Hinduismus počítá s deseti avatáry, Buddha je devátý avatár, desátý avatár Kalki se doposud nezjevil.

 

Mezi nejdůležitější směry současného hinduismu patří višnuismus, šaktismus a šivaismus. Hindusimus byl během svého vývoje výrazně ovlivňován i dalšími náboženskými směry (islám, křesťanství atd.), které přispěly k jeho myšlenkovému rozvoji. Ve Rgvédu nalezneme větu: "Existuje jen jediná pravda, moudří ji však nazývají různými jmény". Toto potvrzuje působení Rámakrišny, který celý svůj život putoval po různých náboženských cestách, aby na konci každé z nich nalezl totéž osvícení.

 

Pojetí člověka podle staroindické filozofie

 

Čakry

 

Kršna

 

Višnu

 

Višnuismus

 

Brahma

 

Brahmanismus

 

Šiva

 

Šivaismus

 

Šaktismus

 

Védy

 

Upanišady

 

Rámájana

 

Mahábhárata

 

Bhagavadgíta

 

Šruti

 

Purány

 

Tantra

 

Dharma

 

Avatár

 

Rámakrišna

 

Ráma

 

Sanskrt

 

Átman

 

ÓM